Klachtenregeling

Bewoners en cliënten

Het is van groot belang om bij situaties van onvrede een duidelijke procedure te hebben. Deze regeling ziet daarop toe.

Bewoners en cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een bewoner of cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten kunnen wij het vertrouwen van de ontevreden bewoner of cliënt behouden of herwinnen. Bovendien kan er van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waar­door voorkomen wordt dat in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.

Hoe Egala Zorg met klachten omgaat kunt u nalezen in deze Klachtenregeling.

Klik op deze infographic voor een schematische weergave van de totale procedure.