Jaarverantwoording

Jaar-kwaliteitsverslag

Het Jaar-kwaliteitsverslag is een vervolg op het kwaliteitsplan. Het kwaliteitsplan beschrijft de organisatie, haar ambities, in hoeverre voldaan wordt aan de vereisten van het kwaliteitskader en de plannen en voornemens. In onderstaand verslag wordt beschreven welke acties zijn uitgezet op deze plannen en voornemens en wat deze acties hebben opgeleverd.


Jaardocument

Stichting Egala Zorg dient jaarlijks, net als alle zorginstellingen in Nederland, te voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot de (financiële) jaarverantwoording.


ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Stichting Egala Zorg beschikt over een ANBI-status. Voor de vereisten van deze status wordt verwezen naar het publicatieformulier en de daarin opgenomen verwijzingen naar het beleidsplan en jaardocument