Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken in Egala Zorg en geeft adviezen. Verder voert de Raad, conform de statuten, toezicht uit op onder andere de begroting, het maatschappelijk jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen.

De Raad van Toezicht van Egala Zorg bestaat uit vijf leden die benoemd worden voor een periode van vier jaar. De leden van de Raad zijn:


  • Dhr. K.D.H. Bernhard, voorzitter
  • Dhr. C.A.M. Goverde
  • Dhr. M. Duran
  • Mw. A.M. Breedveld
  • Dhr. J.H.C. Matijsen
  • Dhr. M. Schneijderberg

Wilt u contact opnemen met (een van de leden van) de Raad van Toezicht, dan kan dat via het secretariaat van Egala Zorg, tel. 076-5225150.

Visie op toezicht Raad van Toezicht

In dit document leest u de visie van de Raad van Toezicht (RvT) op hun werk binnen onze organisatie.

Regeling vergoedingen en faciliteiten bestuurder

De governancecode zorg stelt t.a.v. het vergoeden van onkosten en verstrekken van faciliteiten aan de bestuurder het volgende:

Artikel 6.5.4: De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt (als regel via de website van de zorgaanbieder) en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

Met de regeling wordt beoogd een duidelijk kader vast te leggen voor de aan de bestuurder te vergoeden onkosten en aan haar toe te kennen faciliteiten.