Klokkenluidersregeling

Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Deze regeling sluit aan op de Governancecode Zorg (specifiek artikel 2.5.2. van de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is), de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) die op 1 juli 2016 in werking is getreden. De regeling is opgesteld op basis van het model klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg (BOZ).